ای پیر آشنا

خنده هاست که پشت هم می زنی بر من
منگر نگاه رو به زمینم
و سکوت 9 ماهه ام
که جهان نیز جایی به تو خندد
جایی راه به تو بندد ای پیر

م.فردا
1390/05/04

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!