بایگانی اکتبر, 2012

تا به شب


گاه به نگاهی خوشنودی گاه به لبخندی زمان چنان می گذرد که خوشی بی معنا می شود درد اطراف را گرفته و مرگ بر همه پنجه افکنده ولیکن، ما باز به دیدن لبخندی خوشنودیم قناعت نه حتما از ناتوانی که گاه از حکم شرایط است گاه احترام است به خواست دیگران و گاه تنبیهی برای […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!