بود و نبود

آمدم
بود
پیغامی گذاشتم
جوابی نیامد
نوشتم
دوباره آمدم
نبود

م.فردا
1390/05/04

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!