بایگانی آگوست, 2013

پیش آی


پیش می آید عشق، با هر آنچه که دارد و تو می خندی بر سادگی اش احساس سبکی، سکوت دیدار چشمانی شوخ زندگی دوباره ایست م.فردا 92.05.29

بخوان از عشق


من امروز منی نیست که به فردا برسد می شکند امشب زیر هر بوسه یاد خاطره است، که می رود چشم به چشم بخوان از عشق بخوان از آنچه که بود گر سوالی بود ز دیروز تیره و تار لبخندی بزن و بگذر جام است و می و دوستان که برت می مانند همی یک […]

بر روی زمین


بنگر که کنون چه بی حکمت گرد جهان می گردیم بنگر که دیروز در اوج و کنون بر روی زمین می غلتیم روزگار نیست که چنین کرده به ما خودمانیم که به باد داده ایم آن پر و بال م.فردا 1392/05/15

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!