شرط رفاقت

هر آنچه شرط رفاقت بود
کردم
ولیکن افسوس
که بی راهه رفته ام
عمر، بی دلیل سپرده ام
دل، به اشتباه بسته ام
ای پیر

م.فردا
1390/05/04

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!