بایگانی جولای, 2012

چرندیات 1


همیشه هستند کسانی که چرندیات بنویسند و کسانی که گوش دهند و تحسین کنند اندک کسانی که به حق به نقد دیگران نشسته و اندک تر، کسانی که پیش از آن به نقد خویش کمر بسته م.فردا 1391/4/27

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!