بایگانی ژانویه, 2012

نبود


خشم، مرگ و عمر گذرانی ست که به سختی با هر پلک زدن از برم می گذرد و سکوتی خیره کننده مرا تا نا کجا آبادی دگر می کشاند هزارن قدم در باد بود و خواب که به روشنی نرفت و دستی که در پشت در در انتظار بود دگر در کار نیست در زمانی […]

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!