بایگانی آگوست, 2017

می تابد به هم


در هم می تابد گنگی افکارم خفه می شود روز های آرمشم سکوتی مرگ آلود درونم ذهن خالی از هر اندیشه ای سو سو میزند نفس هایم جان دادن به باد، سرمای دم صبح این شروع چه پایانی ست؟   م.فردا 96/05/18

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!