همه هستند

و همه هستند
جز تو
جز او
جز آنچه برای بودن دلیل نمی خواهد
ولیکن تنها آنها نیستند
که باید باشند
همه و همه هستند
ولیکن هیچ اثری در نبود تو و او نخواهد داشت
رفتنی بی صدا
ولی پر تنش
بی رنگ
ولی واضح

م.فردا
1391/4/5

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!