لرزه

می لرزد تمام تنم
نه به سرما
که با اندیشیدن به او
نفس کند می شود
چشم ها خیس
دست لرزان
ادامه ای می دهد به گذشته
برای ساختنی جدید

م.فردا
1390/07/12

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!