ظهور

باز تک تک ظهور می کنند
تمام خواسته های من
در قالبی نا منظم
هر یک از یک سوی این زمین
و من اینجا
تنها به نظاره نشسته ام
نظاره بر ظهور و غروب شان
غروبی بس دل خراش
تنها ایستاده ام
و بزرگ ترین جرم من
ایستادن است
ایستادن به انتظار

م.فردا
1390/05/29

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!