سایه ها

سایه ها
هر روز بلند تر می شوند
پهن تر
و خودمان
بیش از پیش
آب می رویم
در خود فرو رفتن مان سر جای خود
به هیچ می رسیم
چراغ ها را پشت سر گذاشته ایم
آری
تا ترسی عمیق، از تصویری از مایی که نیست
به همه القا کنیم
دوستی و یا دشمنی
برای مدتی که نور هست، تنها معنا خواهد داشت
تنها یک قدم آن سو تر
و …

م.فردا
1390/06/07

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!