سایه هایتان

روشن می گویم
تا دچار هراس بیشتر نشوید
در تنهایی به هیچ چیز جز تاریکی من
نخواهید رسید
سایه هایتان
جایی برای تکیه زدن تان نخواهند بود
خواب
بر چشمان نیمه باز ما
تولدی نو از جریان مرگ اندیشه هاست
هزاران بوسه و کلام عاشقانه
و دریغ از یک هم رنگی
زمانه به سرعت در گذر است
صورتک بردار
خود باش
خود باشیم
که همه زیر آن چهره ی زیبا
تنها دست مرگ هستیم
بر این زمین

م.فردا
1390/06/07

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!