ساده می گذری

ساده می گذری
از تمام نوشته های من
سیاه سفید کردن های من
نه بر تو اثری دارد و نه بر رفتنم
دردیست که جان می کشد به دوش
برای گسستن از آنچه ساخته است تا کنون

م.فردا
1390/05/22

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!