دوش

دگر هیچ دوشی نیست
دگر دوشی نیست
دگر نیست
نیست
.

م.فردا
1390/05/22

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!