اندوه

اندوه من از آن روزیست
که خود گم کنم چون آنان
در زیر نور خورشید
در میان تمامی مردمان
که نه در این شهر تنها
که در هر کجای این خاک غریب

م.فردا
1390/06/07

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!