یک داستان

یک داستان قدیمی
اعتماد بیش از حد
و یا اعتماد اشتباه
جواب یکسان خواهد بود
ویرانی
ولی اعتماد بیش از حدی که به اشتباه باشه
نتیجش فقط یه فاجعه می تونه باشه
و حال یک داستان
داستان من

م.فردا
1390/05/04

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!