گل می روید

گل می روید ز هر گوشه ی تنت
نشانه ای از حیات
از طراوت و هستی
از دوستی خدا با ما
که زیبایی را
مجدد به این جهان
در رویشی نو
همچون خود
هدیه می کنی

م.فردا
1390/04/10

This image got copyright © 2011 KAREEM ILIYA (http://kareemiliya.com)
شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!