ای کاش

ای کاش
همچون کتاب
شروع به خواندن یک دیگر نکنیم
همچون هدیه های سال نو
بسته ای پر از طراوت
احساس
و دوستی باشیم
هر روز تازه
و جدید
برای خود
و برای فردا

م.فردا
1390/04/10

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!