ناپدید شدن ها

گویا می بایست به ناپدید شدن ها عادت کرد
همه ناپدید می شوند
روزی که درد همه جهان را فرا گیرد
من نیز ناپدید خواهم شد
تا به لبخند هایی که از شوق دیدارتان ظهور می کرد
اندیشه ی کوتاهی کنید
و نا پدید شوید
در خاطرات روز ها و شب ها
کار من
ایستادن و تماشای رفتن ها
و انتظار برای بازگشت هایی کوتاه تر

م.فردا
1390/4/18

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!