دیوانه وار

دوره ای تازه
در حال ظهور
دوره ای عاری از دقدقه
پر ز نور
پر ز احساس و تماس
پر ز آغوش و هم آوایی ما
لب بام و سر کوی
زیر مهتاب و لب جوی
بوسه بر لب می زنم
دیوانه وار
رو به سوی آسمان می روم
دیوانه وار

م.فردا
1390/05/01

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!