دیوانگی

دیوانگی
دنیایی دارد
به موازات این دنیا
که گاه به هم نزدیک می شوند
ولی هیچ گاه
پای دیوانه به این دنیا
نمی رسد

م.فردا
1390/04/09

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!