راه آخر

می نویسم
فریاد می زنم
می نویسم
سر به دیوار می زنم
می نویسم
سر به بیابان می نهم
می نویسم
.
.
.
و حال
از همه این ها دگر خسته ام
هیچ یک افاقه نکرد
راه آخر
پرواز

م.فردا
1390/04/08

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!