تاریکی پشت در ها

هیچ گاه در نگشایید
که تاریکی وارد نشود
من پشت در ها
برای تان دعا می خوانم
می نویسم
انتظار می کشم
و می میرم

م.فردا
1390/04/09

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!