تماس از جنسی دیگر

مرا سایه ها به خود فرا می خوانند
برای خوفتن
در پس ذهن مردمان شهر
هر گاه باران آید
من زنده خواهم شد
در خاطرات باران
بر شانه هایت خواهم نشست
تماسی از جنسی دیگر
در هر وزش باد
در هر رعد
در کنارت خواهم بود

م.فردا
1390/04/10

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!