بایگانی ‘سفری کوتاه تا خود’

کوری


بخوانید مرا تا که فریاد کنم درد بی درمان کوری چشمان را در زمانه ای که قدم بر ماه می نهیم کوری چشمانی که از تیرگی و انسداد افکار است م.فردا 1390/05/20

پر از شعار


تنها پر از شعار می شویم بی هیچ عمل بی هیچ هدف پر از صدا و حاشیه بدون یک نگاه به پشت سرمان بی هیچ اندیشه ای به خود و زیر پایمان که چه بر سر دیگران می آوریم تنها با گفتن یک سری شعار م.فردا 1390/05/20

مجسمه


هر از گاهی ساختار بر هم می شکنی با سخنی، لبخندی، اشاره ای ولیکن من چون مجسمه بر سر ستون انتظار خویش خشک ایستاده ام هر از گاهی سخن از رفتن می گویی از هوایی دیگر در سر و من همچنان زیر همان آفتاب و زیر همان باران تو را چشم در راهم م.فردا 1390/05/20

تایید


اندوه، مرا بیش از پیش در خود فرو می کشد آنگه که تنها با اشاره ای تلخی های زندگی مرا تایید می کنی و سکوت و دوریت لاک و مهری می شود بس قوی تر بر تاییدت م.فردا 1390/05/20

تا کنون


تا کنون با کدامین چشم مرا نظاره کرده ای کین چنین با فاصله ایستاده ای کدامین کلام من تکیه بر دروغ بوده است کین چنین بی اعتنا گذر کرده ای مگر میان ما چه بوده است که یکی مانده و دیگری گریزان شده م.فردا 1390/05/19

خستگی از انتظار


خسته ام به اندازه ی هزاران سال خسته ام از انتظاری بی پایان و سکوتی ممتد تا هر آنجا که چشم کار می کند م.فردا 1390/05/19

هم ره خواب


تماماً مرا به دست باد داده ای تا از این دیار، از تو دور کند حال صدای خنده ات آخرین صدای شاد زندگی می شود حال نگاه خیره ات آخرین تصویر ماندگار چشم می شود در این گذرگاه سرد و تیره ی شبانه ات مرا به دست باد می دهی بی اندیشه ی بودنم خود […]

صفحه


صفحه ای نا آشنا با تمام اطرافیان سیاه شده در غبار و دود شهر چروک از گرمای آفتاب قرن رو به انزوال می رود در این میان دستان کوتاه و قلب شکسته اش جای می دهد در شیشه ای برای تو گاه تنها تپش های آخرش م.فردا 1390/05/19

معتاد


قدرتی دارد فرا تر از انتظار و اثراتی بس عمیق تر نوشته ها دردی دارد ماندگار و زخم هایی آشکار بر همه انگشت نما می شوید بی حس و گیج می شوید در انتهای کوچه خیره به دیوار می شوید راه بسته است بی حس می نشینید در انتظار آری معتاد او شده اید عشقی […]

یک دنیا تنهایی


تنها یک لحظه اتفاق می افته چشم هات رو باز می کنی و می بینی که اطرافت خالی خالیه خالی پر از سکوت همه رفتن همه و تو موندی و یک دنیا تنهایی م.فردا 1390/05/17

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!