بایگانی ‘زندگی شیرین’

خاطراتش


می آزرد خاطرتش تن خسته و بی جانم لب شیرینش تن پر آوایش موج موهایش عطر نفس هایش همه در تاریخ پشت عکس ها خفتند روزگاری نه چندان دور آغوشش، کلبه تنم بود و حال دوریم ز تن و افکارش، خاطراتش سخت می آزرد تن بی جانم م.فردا 1397/8/5

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!