خوشحالم

خوشحالم
نه برای خود
که برای او
او نیز رفت و تبدیل به دگری شد
او نیز به آنجا که آسوده و خوشحال است رفت و رسید
به آنچه می بایست خیلی پیش تر ها می رسید
خوشحالم
برای او که چه خوشحال است
برای او که مدتی را با هم بودیم
و حال احساس گسستن دارم
از هر اندیشه ای
حال از لحاظ فکر هم آزادم
گرچه مدت هاست که با هم نیستیم
نبودیم
حال برای خودم هم خوشحالم
برای این احساس سبکی
شاید برایش خنده دار باشد
ولیکن برخی بند ها جدا نمی شوند
مگر با پیوندی دوباره از سوی دگری
گنگ است احساسم
ولیکن سبکم همچون پر و سبک تر از آن
بسیار خوشحالم برایت و شادی ات

م.فردا
92/06/12

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!