بر روی زمین

بنگر که کنون چه بی حکمت گرد جهان می گردیم
بنگر که دیروز در اوج و کنون بر روی زمین می غلتیم
روزگار نیست که چنین کرده به ما
خودمانیم که به باد داده ایم آن پر و بال

م.فردا
1392/05/15

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!