پیش آی

پیش می آید
عشق، با هر آنچه که دارد
و تو می خندی بر سادگی اش
احساس سبکی، سکوت
دیدار چشمانی شوخ
زندگی دوباره ایست

م.فردا
92.05.29

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!