عمری نو

عمری دوباره داد
دیدار روی او
لبخندی مانگار
چشمانی باز باز
تکیه بر خاطرات زدن
تنها بمانده برای من
لبخندت ماندگار
حضورت سبز سبز
تندرستیت بی انتها
این است آرزوی من
عمری ز نو گرفت
این تن، این حضور من

م.فردا
1391/10/9

-= تقدیم به دوستی که سال های اخیر دور بودیم، دوستی که دوران خوشی را در کنارش داشتم – ف.ف =-

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!