چرندیات 1

همیشه هستند
کسانی که چرندیات بنویسند
و کسانی که گوش دهند و تحسین کنند
اندک کسانی که به حق به نقد دیگران نشسته
و اندک تر، کسانی که پیش از آن به نقد خویش کمر بسته

م.فردا
1391/4/27

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!