آینه

گاه، تنها مرگ در آینه می بینم و بس
دست تنهایی
در تمام کار ها، روز ها و زندگی پیداست
شمار روز های انتظار گم شده
بگشای آینه را
که داستان بلندی نیست
فاصله یمان بس اندک
به ضخامت آینه
یک نفس

م.فردا
91/3/21

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!