مرگ در یک قدمی

خرافه ای ست که بی انتها
در تمام گوشه های زندگی می دود
جست می زند و آواز می خواند
خبر مرگی ست که به وضوح
حضور نزدیکش را
در هر نفس اعلام می کند
می دانم که پشت در است
ولی افسوس که خواب مجال گشودن نمی دهد

م.فردا
1390/09/02

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!