روز های مرگ

سیاه می کنم، زیاد، چون خود
بد خط، بیش از پیش و بی مفهوم
تا کسی از سر درگمی های روز های پیش از مرگم چیزی نداند
سفر آغاز شده، مدتی ست بار بسته ام
لب در منتظر من هستند، می آیم
فقط دو کلام دیگر

م.فردا
1390/08/15

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!