این روز ها

مرا این روز ها
اندیشه هاست
از با تو بودن
از کنارت بنشستن
کنارت بر لبخندی خیره شدن
ماندن
زیستن
تا هر آنجا که می توان

زمان اندکی بود
بس شاد
در کنارت
که چه گذشت
چون یک دنیا

نخواهی دانست
از آنچه بگذشته
از آن تماس
از جنسی دگر
از نگاهی نو
به انسان ها
به سادگی
سکوت
لبخندی از اعماق وجود

خنده ی همگان
آرزوی هر روزه ی من
لیک، شاد بودنت
دعایی ست که هر شب بر لب می آید
برای فردایت

شاد و سالم باش
در آستانه ی روزگاری نو
در جهانی نو
به نهان خود بیاندیش
که جهان در توست
ای دوست
و نه در عالم اطراف

م.فردا
1390/08/26

** تقدیم به یک دوست ا.ک **

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!