دو آغاز پر و خالی

تنها با شروع سکوتش
مرگ آغاز شد
سکوتی پر از نبودن، رفتن، نخواستن و هزاران فعل
و مرگی خالی از همه چیز

م.فردا
1390/07/10

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!