غمی عظیم

کدامین فریاد است
که تسکین دهد این غم عظیم را
اشک حلقه می زند
از ندیدنت
و از نبودنت
مرا چه اندیشه ای بود
و حال چه می شود با چنین زمانه ای

م.فردا
1390/07/12

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!