نور

خسته ام از تمام نا کرده ها
از تمام نا دیده ها
از تمامیتی بی انتها
در آنجا که نور، اشک و یاد او
در یک جا
در گوشه ای از اتاق
در تنهایی های من
به هم می رسند

م.فردا
1390/06/16

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!