نخ

نخ نما می شود
اندیشه ی با او بودن
در آنجا
که تنها سکوت را می شناسد
و انتظار جان می دهد
به روز ها و ماه ها

م.فردا
1390/06/27

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!