تعریف

فاسد نمی شود عقل من
گر دور ز نور کم سوی تو باشد
جان بر تن فریاد نمی کند
گر بی خبر ز تو باشد
ماه آسمان گاه خاموش می شود
ولیکن چراغ خانه بی تو خاموش نمی شود
رخ ت کم ز ماه نداشت
ولیکن شب بی روز تعریف نمی شود
مرا گله ز رفتن ت نباشد
که بودنت تعریف نمی شود

م.فردا
1390/06/27

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!