آسمان در بند

Copyright © 2011 Nima Heidarifard
 
آنگه که آسمان در بند می کشند
راه نفس کشیدنی دگر نیست
چه توقع رشد و استواری دارید
از خفتگان زیر نور ماه
به انتظار ورود فرشته ای
همه تکیه بر هم زده اند
بی هیچ حرکتی
بی هیچ تنفسی

م.فردا
1390/05/30

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!