یقین

به یقین رسیده ام
که حال از خویش باز ایستاده ام
عقل زایل شده است
هیچ میزانی بر هیچ چیز نیست
و بر هم خورده است
نظم عالمی که در من است در جهان من
هیچ مخورده ام و باز به یقین رسیده ام
از اصرار بر آنچه ناشدنی ست

م.فردا
1390/05/22

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!