ماندگاری

آنچه نقش می بندد
آه و ناله من است
که زمان چو میخ
بر دیوار هایش می کوبد
نظاره گر رفتن های پی در پی بودن
هنریست که ماندگارم کرده
از بر دیوار های دیوانه وار زمان
لحظه ای آهسته تر عبور کنید
به وضوح خواهید شنید
صدای چکش کاری ها را

م.فردا
1390/05/16

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!