لیست انتظار

همچنان توی ماشین مونده
ساعت هاست که اونجاست
شاید هم روز هاست
نه اون می دونه و نه من
فقط یک نفر دیگه
به کسانی که در لیست انتظار قرار دارند اضافه شده

م.فردا
1390/05/21

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!