سایه ی سکوت

و حال بیشتر باور دارم
“سکوت سرشار از ناگفته هاست”
هر چه بیشتر می نویسم
کمتر بیان می شوم
ای کاش
سکوتی بر دستانم سایه می افکند
تا دل خوش از درد ناتوانی نوشتن باشم
نه افسرده از درد ندیدن

م.فردا
1390/05/22

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!