سایه بان مرگ

تو ای سایه بان مرگ
ای هم ره شب های کودکی من
باز در آغوش خود
جان کدامین ستاره را گرفته ای
ستارگان بر زمین من
آی که مویه می کنند

م.فردا
1390/05/22

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!