دعا

دعایی برایت نخواهم کرد به جز خیر
شاید روزی با رسیدن به شادی
مفهوم اندوه مرا دریابی
تو را بدرود که دگر جانم نمی کشد
بر ادامه آنچه خود خواسته ام
بریده ام، نه آنگونه که تصورش را می کردی
بریدنی که صدایش در خود حبس می شود
و نه بازتابی دارد و نه اشکی
بریدنی پر از سکوت همچون …

م.فردا
1390/05/24

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!