در اندیشه ی سکون – آغاز

برگی نو ورق می زنم
از دفتری نو برای نوشتن
فصلی جدید از زندگی ام
و فرو می روم
“در اندیشه ی سکون”

م.فردا
1390/05/28

-= شروع “در اندیشه ی سکون” =-

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!