داستان شب

گاه در در گوش شب
نجوا می کنم
داستان بی پایان انتظاری را
که همچون قصه ای
برای خوابتان باشد
داستان انتظار
بی پایان خواهد بود
اگر به یاد نیاوریم
عاقبت پرواز تا خورشید را

م.فردا
1390/05/20

شما میتوانید دیدگاهی بگذارید، یا بازخوردی از سایتتان.

دیدگاهی بگذارید

عضو خوراک مطالب شوید مرا در توییتر دنبال کنید!